Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  กิจกรรม
นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว
                     
              
                 ปัจจุบันในประเทศไทย  มีเด็กทารกแรกเกิด ถึง 6 ปี จำนวนมากที่ถูกทอดทิ้ง  กำพร้าแม่  และมีแม่ ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ไม่สามารถจัดหานมให้ ลูกหลานได้ดื่ม  ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกาย
 
              เด็กจำนวนหลายสิบชีวิต และ เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6”  จังหวัดสมุทรปราการ  กว่า 200 ราย อายุระหว่าง 2.5-6 ขวบ  ในการดูแลของมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และเด็กมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มูลนิธิฯ กำลังขาดแคลนนมผง  สำหรับเด็กเล็ก   โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว จัดขึ้นให้เด็กมีนมดื่มกินอย่างน้อยให้ได้วันละ 1 ขวด   หรือ 1 แก้วต่อวัน   อนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ฯ แห่งนี้ ไม่ได้รับนมดื่มสนับสนุนจากภาครัฐเลย   แต่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพียงปีละ 20,000 บาท และอัตราครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา  เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เท่านั้น  อนึ่งมูลนิธิฯ  จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการและบริการเด็กด้อยโอกาสของเฉพาะศูนย์แห่งนี้ เฉลี่ยเดือนละ  250,000 บาทเศษ 
 
                 มูลนิธิฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคนมผงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  นมผงสำหรับเด็กอายุ 1 ขึ้นไป หรือสมทบทุนเพื่อ “โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว” เพียงกองทุนละ 500 บาท  หรือ  “โครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง”  จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อวันเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันทำบุญของหน่วยงาน/ครอบครัว กิจกรรม CSR.  หรือร่วมสมทบทุนตามสมควร

 

 
 
 
กิจกรรม
- ร่วมกตัญญูเพื่อผู้ชรายากไร้ & ถูกทอดทิ้ง : เบี้ยเลี้ยง,อาหาร,รักษาพยาบาล ฯลฯ
- แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส
- เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
- เผื่อแผ่ความรัก & ปันน้ำใจ…ให้น้องตัวเล็ก
- ข้าวสาร (อาหารแห้ง)……ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- รองเท้าแตะ….เพื่อเท้าน้อง
- รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
- ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู
- ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
- สนามเด็กเล่น...ของหนู
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY