Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก
ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
 
                การส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัว   ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  แต่รู้จักทำมาหากิน  ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยการให้ทุนยืมและ/หรือ สงเคราะห์ทุนเพื่อนำไปลงทุน ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและสามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้    เช่น  การลงทุนการขายอาหารคาวหวาน  การรับซื้อ/เก็บของเก่าขาย  การงานอาชีพเย็บปักถักร้อย จักรสาน เย็บผ้า การเพาะเห็ด การนวดแผนไทย การประดิษฐ์ เสริมสวยและตัดผม และอื่น ๆ 

               ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง สตรี ผู้สูงอายุและชุมชน ทำให้ครอบครัว ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
โครงการหลัก
- โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
- ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
- โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY