Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  กิจกรรม
เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
 
                 มูลนิธิ ฯ  รับบริจาคทรัพย์และสิ่งของต่างๆ  ทั้งของใหม่และมือสอง จากผู้มีอุปการะคุณ ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีน้ำใจดีทั่วไป  ซึ่งบางอย่างที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  เพื่อนำไปช่วยเหลือ แบ่งปันแก่ครอบครัวผู้ซึ่งตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เดือดร้อน  และครอบครัว  หรือผู้ประสบภัยต่างๆ  เช่น  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง หมอน เสื่อ ยารักษาโรค  อาหาร  และข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้จำเป็นทั่วไปอื่นๆ เพื่อยังชีพ   บรรเทาความทุกข์ร้อนและให้ชีวิตมีความหวัง  ให้มีกำลังใจ การช่วยเหลือแบ่งปันผ่านผู้ด้อยโอกาสและเดือดร้อนทั้งโดยตรง และ/หรือผ่านองค์กรเครือข่าย   ซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ราย 
 
กิจกรรม
- ร่วมกตัญญูเพื่อผู้ชรายากไร้ & ถูกทอดทิ้ง : เบี้ยเลี้ยง,อาหาร,รักษาพยาบาล ฯลฯ
- แบ่งฝัน...นันทนาการ & ทัศนศึกษา...แก่เด็กด้อยโอกาส
- เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี
- เผื่อแผ่ความรัก & ปันน้ำใจ…ให้น้องตัวเล็ก
- ข้าวสาร (อาหารแห้ง)……ร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กและครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- รองเท้าแตะ….เพื่อเท้าน้อง
- รถจักรยาน...เพื่อน้องผู้ยากไร้ & ห่างไกลโรงเรียน
- ห้องสมุดโรงเรียน…ของหนู
- ทุนการศึกษา...เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
- สนามเด็กเล่น...ของหนู
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY