Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก

             
การซ่อมแซมที่พักอาศัยที่เก่าชำรุด ทรุดโทรม แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ หลายครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆ 

 
     

 
โครงการหลัก
- โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
- ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
- โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY