Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก
โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
              มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ด้านปัจจัยต่าง ๆ แก่ ครอบครัว ผู้สูงอายุและผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  ทั้งครอบครัวในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  ในด้านปัญหาชีวิตและครอบครัว  ค่ารักษาพยาบาล  เบี้ยยังชีพ  ค่าเดินทาง การลงทุนประกอบอาชีพ  การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนด้านการศึกษาของลูกหลาน จากครอบที่มีฐานะยากจน หลายคนกำพร้า  หรือผู้ปกครองป่วยด้วยโรคร้ายแรง อีกทั้งเรื่องของอาหารและที่อยู่อาศัย ฯลฯ   ทั้งแบบครั้งคราวและต่อเนื่อง  เพื่อให้ครอบครัวและผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  มีกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     

 
โครงการหลัก
- โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
- ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
- โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY