Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก
โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
               โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก

              มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนได้รับการพัฒนาในเรื่องโครงการสุขวิทยาและอนามัย  เช่น การจัดสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาด อาหารหลัก 5 หมู่ /โภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ  การแพร่กระจายของเชื้อโรค การฉีดวัคซีน สุขภาพปากและฟัน ขยะในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้การช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภคและการพัฒนาชุมชน ในเรื่อง ของไฟฟ้า น้ำประปา ห้องสมุด สนามเด็กเล่น  การส่งเสริมอาชีพในชุมชน และยังรวมถึง
          1. การสงเคราะห์ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ยารักษาโรค ค่าเดินทางไปพบแพทย์แก่เด็ก ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส
          2. ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย เช่น สถานีอนามัย สาธารณสุข โรตารี หรือโรงพยาบาล ด้านการรณรงค์กำจัดเหา ป้องกันโรคติดต่อ การกระจายของเชื้อโรคและโรคระบาด และการหยอดวัคซีน เพื่อหยุดโรคโปลิโอ ตรวจสุขภาพเด็ก และการติดตามผลการรักษาทั่วไปทุกปี
    
โครงการหลัก
- โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
- ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
- โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY