Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
  โครงการหลัก
โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
 
                มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก ตั้งแต่อายุ 7 ปี - 18 ปี ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างน้อยในภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง  หรือ ศึกษาต่อในระดับสายอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและถนัด  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยมูลนิธิฯ จะให้ทุนค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
          เพียงการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการฯ  หรือการอุปการะเด็ก (อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา...สร้างอนาคตของหนู)   ตลอดจนการแบ่งปันในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   จะสามารถช่วยให้เด็กมีกำลังใจ  มอบความฝันและความหวังให้เด็กมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ 
 
โครงการหลัก
- โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก
- โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
- ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR)
- โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส/เยาวชนด้อยโอกาส
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY