Thai | English
    รูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และ CSR.
มูลนิธิฟอร์เด็ก เวอร์ชั่น ภาษาฝรั่งเศส
 เกี่ยวกับเรา
 
ประวัติและความเป็นมา
 

 
       เมื่อครั้งประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540  ทำให้เกิดปัญหามากมาย  ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว  หลายครอบครัวต้องอพยพโยกย้ายกลับภูมิลำเนา  โดยมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง  ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงถึงเด็ก  ผู้ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  ผู้ซึ่งต้องอาศัยครอบครัว ลูกหลานในการดำรงชีวิตอยู่
   
     ดร. อัมพร  วัฒนวงศ์ ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว พร้อมประกาศจัดตั้ง มูลนิธิ ฟอร์เด็ก  ขึ้น   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541  ซึ่งตรงกับ "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก"  ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผู้ทุกข์ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กยากจนด้อยโอกาสในประเทศไทย   ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา   โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา  จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 (กท.752)

     ปัจจุบัน ดร. อัมพร วัฒนวงศ์  เป็น ประธานกรรมการ ของมูลนิธิฯ  ชีวิตจริง..เริ่มต้นจากเคยติดลบ…นับจากศูนย์…และเป็นหนึ่งถึงวันนี้  ผู้ได้รับสมญานามว่า "คุณพ่อผู้ให้หนทางชีวิตใหม่แก่เด็กยากจน" จากเด็กชายที่ต้องกำพร้าเยาว์วัยคนหนึ่งซึ่งไร้ญาติขาดมิตร  ต้องเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอู่ตามข้างถนนและตลาด  กินของที่เหลือทิ้ง ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนและไม่มีแม้แต่ความหวังถึงชีวิตดีที่กว่าในวันข้างหน้า….ชีวิตเฉียดตายมาแล้ว 2 หน  
     จากการลงมือฆ่าตัวตาย…..จนเติบใหญ่ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความจำเป็นเลิศได้รับโอกาสดีที่จากสังคม  เรียนหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ ด้วยตนเอง เมื่ออายุ 17 ปี เป็นผู้อุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่ให้ต้องตกอยู่ในชะตากรรมทุกข์ยากเช่นท่าน  ทำให้สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูหลายชั้น ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศมากมายและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
     แม้ในชีวิตวัยเกษียณ…. ท่านเองที่ได้รับสวัสดิการเงินบำนาญเสมือนกับคนอเมริกันคนหนึ่งตลอดชีวิต…..ท่านก็ยังคิดถึงความทุกข์ยากอันเจ็บปวดของผู้อื่น เพื่อไม่ให้ต้องตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกับท่าน


 
 
วิสัยทัศน์องค์กร 
 
       เป็นองค์กรสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ยึดหลักการร่วมกันทำความดี   ซื่อสัตย์ต่อผู้บริจาค  และจริงใจต่อผู้รับบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพและบริการด้วยใจรัก
 

 
พันธกิจ
 
       บริการ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาและช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนด้อยโอกาสทุกประเภท  ครอบครัวผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีค่าแก่สังคมต่อไปในอนาคต
 
ค่านิยมองค์กร  มี 7 ข้อ
 1. มีจิตบริการและการจัดการดี
 2. มีใจเป็นกุศลและซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องาน องค์กร และมีคุณธรรม
 3. รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงานและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 4. ทำงานเป็นทีม  กลมเกลียวสู่เป้าหมายเดียวกัน ทุกคนเป็นหัวจักรสำคัญฯ ในกระบวนการทำงาน
 5. สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ฉลาดคิด ฉลาดทำและฉลาดพูด  และเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นนิจ
 7. องค์กรยึดผู้บริจาคเป็นศูนย์กลาง  
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ   การสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากทั่วไป  เช่น เด็กถูกปล่อยปละละเลย  (เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน   เด็กถูกทอดทิ้ง  กำพร้า      เร่ร่อน เด็กในชุมชนแออัด/สลัม  ลูกกรรมกรก่อสร้างและเด็กบนที่ราบสูงเขา), เด็กพิการ, เด็กที่ได้รับเชื้อหรือรับผลกระทบจากเอดส์, เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย,  เด็กถูกละเมิดสิทธิ  โดยผ่านโครงการ, กิจกรรมและ/หรือองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ และการคุุ้มครองสิทธิเด็ก
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
 3. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ  การสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่สู้ชีวิตให้ได้รับโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น ให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
วิธีการดำเนินงาน 

 
        จัดหาผู้อุปการะเด็กเพื่อสนับสนุน “โครงการการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดู...เพื่อหนูอยู่รอดและปลอดภัย”  สำหรับเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ   “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา...สร้างอนาคตของหนู”  สำหรับเด็กอายุ 7- 18 ปี  เพียงเงินบริจาค 30 บาทต่อวัน หรือ 900 บาท ต่อเดือน หรือ 10,800 บาท ตลอดปีการศึกษา ท่านจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีพัฒนาการ เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย และได้รับโอกาสในด้านการศึกษา ได้จำนวน 1 ราย จะสนับสนุนในนามบุคคลหรือนิติบุคคล ระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ สามารถเยี่ยมเด็ก ตอบโต้จดหมายกับเด็กได้ โดยเด็กจะรายงานตัวถึงท่านอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

        การบริจาคเงินเพื่อกองทุนถาวร กองทุนละ 500,000 บาท มูลนิธิฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากในนามของกองทุนของท่านไว้กับธนาคาร โดยนำดอกผลไปช่วยเหลือเด็กหนึ่งคน จนถึง 18 ปี หรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง   โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว  ทุก ๆ ปี  เป็นต้น

     การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ และ/หรือกิจกรรม อื่น ๆ มูลนิธิฯ จะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามที่ระบุไว้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
 
กลุ่มเป้าหมาย
 1. เด็กด้อยโอกาสทุกประเภท
 2. ครอบครัวผู้ทุกข์ยากและผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 

1035/8-10   อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ 0 2721-2983  โทรสาร  0 2721-2985
Email :  info@ fordecthai.org.      www.fordecthai.org ; www.fordecusa.org
สุมาลี จรัสวิชากร “จูลี่”  : ผู้อำนวยการ
Email : fordecjulie@hotmail.com   โทรศัพท์ :  01-302-3411    02-721-2983 

 
 

Engine by MAKEWEBEASY