โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)

20378 Views  | 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน (เด็กก่อนวัยเรียน)

 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของเด็ก ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนปฐมวัย คืออายุประมาณ 2-6 ขวบ   มูลนิธิ ฟอร์เด็ก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ มีพัฒนาการ บริการอาหาร  สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากร ครูพี่เลี้ยงเด็ก  โดยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีจิตเมตตากรุณา ช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองเพื่อป้องกันและลดระดับปัญหาเด็กได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน  ที่พร้อมจะถูกบ่มเพาะ ให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตบนพื้นที่ ที่เหมาะสมและให้ร่มเงาแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป  ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้
  1. ให้การบริการและพัฒนาเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทร์นุเคราะห์-มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 1    อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เด็กในความอุปการะ 85 ราย  เด็กอายุระหว่าง 3-6 ขวบ เตรียมความพร้อม 3 ระดับ (อนุบาล 1-3)   ครูพี่เลี้ยง 3  อัตรา   แม่บ้าน 1 อัตรา   แบบต่อเนื่องทุกวัน ทุกเดือน  เว้นวันหยุดราชการ
  2. ให้การบริการและพัฒนาเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6  อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ  เด็กในความอุปการะ  200 ราย  ครูพี่เลี้ยง 9 อัตรา  แม่บ้าน-แม่ครัว  3 อัตรา และอาสาสมัครประจำ 2 อัตรา  เด็กอายุระหว่าง 2.5-6 ขวบ เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 4 ระดับ (เตรียม, 1 -3)   แบบต่อเนื่องทุกวัน ทุกเดือน เว้นวันหยุดราชการ
  3. ส่งเสริมและติดตามกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่งต่อเนื่อง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดด่านใต้- มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 2  จังหวัด  กาฬสินธ์  เด็กจำนวน 41 คน
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ศรีบ้านแก มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 3  จ.กาฬสินธุ์ เด็กจำนวน  115
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ศรี – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก  4 เด็กจำนวน 87 คน
  • โรงเรียนบ้านหนองบอน  (อนุบาล- มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 5)  จังหวัดมหาสารคาม  เด็กจำนวน 60 คน
  • ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์- มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 8  จังหวัดขอนแก่น  จำนวนเด็ก 62 คน  
     
     

Powered by MakeWebEasy.com