โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ

6850 Views  | 

โครงการสุขวิทยาอนามัย/พัฒนาชุมชนและสุขภาพ

               โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวผู้ทุกข์ยาก

              มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนได้รับการพัฒนาในเรื่องโครงการสุขวิทยาและอนามัย  เช่น การจัดสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาด อาหารหลัก 5 หมู่ /โภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ  การแพร่กระจายของเชื้อโรค การฉีดวัคซีน สุขภาพปากและฟัน ขยะในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้การช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภคและการพัฒนาชุมชน ในเรื่อง ของไฟฟ้า น้ำประปา ห้องสมุด สนามเด็กเล่น  การส่งเสริมอาชีพในชุมชน และยังรวมถึง
          1. การสงเคราะห์ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ยารักษาโรค ค่าเดินทางไปพบแพทย์แก่เด็ก ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส
          2. ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย เช่น สถานีอนามัย สาธารณสุข โรตารี หรือโรงพยาบาล ด้านการรณรงค์กำจัดเหา ป้องกันโรคติดต่อ การกระจายของเชื้อโรคและโรคระบาด และการหยอดวัคซีน เพื่อหยุดโรคโปลิโอ ตรวจสุขภาพเด็ก และการติดตามผลการรักษาทั่วไปทุกปี
    

Powered by MakeWebEasy.com