ประวัติและความเป็นมา

เมื่อครั้งประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540  ทำให้เกิดปัญหามากมาย  ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว  หลายครอบครัวต้องอพยพโยกย้ายกลับภูมิลำเนา  โดยมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง  ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงถึงเด็ก  ผู้ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  ผู้ซึ่งต้องอาศัยครอบครัว ลูกหลานในการดำรงชีวิตอยู่
image

     ดร. อัมพร  วัฒนวงศ์ ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว พร้อมประกาศจัดตั้ง มูลนิธิ ฟอร์เด็ก  ขึ้น   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541  ซึ่งตรงกับ "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก"  ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผู้ทุกข์ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กยากจนด้อยโอกาสในประเทศไทย   ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการแผ่ความรักต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา   โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา  จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 (กท.752)

     ปัจจุบัน ดร. อัมพร วัฒนวงศ์  เป็น ประธานกรรมการ ของมูลนิธิฯ  ชีวิตจริง..เริ่มต้นจากเคยติดลบ…นับจากศูนย์…และเป็นหนึ่งถึงวันนี้  ผู้ได้รับสมญานามว่า "คุณพ่อผู้ให้หนทางชีวิตใหม่แก่เด็กยากจน" จากเด็กชายที่ต้องกำพร้าเยาว์วัยคนหนึ่งซึ่งไร้ญาติขาดมิตร  ต้องเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอู่ตามข้างถนนและตลาด  กินของที่เหลือทิ้ง ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนและไม่มีแม้แต่ความหวังถึงชีวิตดีที่กว่าในวันข้างหน้า….ชีวิตเฉียดตายมาแล้ว 2 หน

     จากการลงมือฆ่าตัวตาย…..จนเติบใหญ่ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความจำเป็นเลิศได้รับโอกาสดีที่จากสังคม  เรียนหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ ด้วยตนเอง เมื่ออายุ 17 ปี เป็นผู้อุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่ให้ต้องตกอยู่ในชะตากรรมทุกข์ยากเช่นท่าน  ทำให้สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูหลายชั้น ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศมากมายและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

     แม้ในชีวิตวัยเกษียณ…. ท่านเองที่ได้รับสวัสดิการเงินบำนาญเสมือนกับคนอเมริกันคนหนึ่งตลอดชีวิต…..ท่านก็ยังคิดถึงความทุกข์ยากอันเจ็บปวดของผู้อื่น เพื่อไม่ให้ต้องตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกับท่าน

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นองค์กรสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ยึดหลักการร่วมกันทำความดี   ซื่อสัตย์ต่อผู้บริจาค  และจริงใจต่อผู้รับบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพและบริการด้วยใจรัก

พันธกิจ

บริการ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาและช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนด้อยโอกาสทุกประเภท  ครอบครัวผู้ทุกข์ยาก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง และพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีค่าแก่สังคมต่อไปในอนาคต

ค่านิยมองค์กร มี 7 ข้อ

 1. มีจิตบริการและการจัดการดี
 2. มีใจเป็นกุศลและซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องาน องค์กร และมีคุณธรรม
 3. รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงานและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 4. ทำงานเป็นทีม  กลมเกลียวสู่เป้าหมายเดียวกัน ทุกคนเป็นหัวจักรสำคัญฯ ในกระบวนการทำงาน
 5. สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ฉลาดคิด ฉลาดทำและฉลาดพูด  และเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นนิจ
 7. องค์กรยึดผู้บริจาคเป็นศูนย์กลาง  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ   การสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากทั่วไป  เช่น เด็กถูกปล่อยปละละเลย  (เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน   เด็กถูกทอดทิ้ง  กำพร้า      เร่ร่อน เด็กในชุมชนแออัด/สลัม  ลูกกรรมกรก่อสร้างและเด็กบนที่ราบสูงเขา), เด็กพิการ, เด็กที่ได้รับเชื้อหรือรับผลกระทบจากเอดส์, เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย,  เด็กถูกละเมิดสิทธิ  โดยผ่านโครงการ, กิจกรรมและ/หรือองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ และการคุุ้มครองสิทธิเด็ก
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน
 3. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ  การสังคมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่สู้ชีวิตให้ได้รับโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น ให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการดำเนินงาน

จัดหาผู้อุปการะเด็กเพื่อสนับสนุน “โครงการการอุปการะเด็ก : พัฒนาเลี้ยงดู...เพื่อหนูอยู่รอดและปลอดภัย”  สำหรับเด็กอายุ 2.5-6 ขวบ   “โครงการอุปการะเด็ก : อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา...สร้างอนาคตของหนู”  สำหรับเด็กอายุ 7- 18 ปี  เพียงเงินบริจาค 30 บาทต่อวัน หรือ 900 บาท ต่อเดือน หรือ 10,800 บาท ตลอดปีการศึกษา ท่านจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้มีพัฒนาการ เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย และได้รับโอกาสในด้านการศึกษา ได้จำนวน 1 ราย จะสนับสนุนในนามบุคคลหรือนิติบุคคล ระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ สามารถเยี่ยมเด็ก ตอบโต้จดหมายกับเด็กได้ โดยเด็กจะรายงานตัวถึงท่านอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

        การบริจาคเงินเพื่อกองทุนถาวร กองทุนละ 500,000 บาท มูลนิธิฯ จะเปิดบัญชีเงินฝากในนามของกองทุนของท่านไว้กับธนาคาร โดยนำดอกผลไปช่วยเหลือเด็กหนึ่งคน จนถึง 18 ปี หรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เช่น สมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง   โครงการนม...เพื่อน้องที่ร้องหิว  ทุก ๆ ปี  เป็นต้น

     การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ และ/หรือกิจกรรม อื่น ๆ มูลนิธิฯ จะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามที่ระบุไว้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กด้อยโอกาสทุกประเภท
 2. ครอบครัวผู้ทุกข์ยากและผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

1035/8-10   อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ : 0 2721-2983
โทรสาร  : 0 2721-2985
Email :  info@ fordecthai.org
www.fordecthai.org ; www.fordecusa.org


สุมาลี จรัสวิชากร “จูลี่”  : ผู้อำนวยการ
Email : fordecjulie@hotmail.com
โทรศัพท์ :  01-302-3411, 02-721-2983 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้