เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี

4966 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เผื่อแผ่สิ่งของเพื่อผู้ยากไร้...ด้วยน้ำใจและไมตรี

 

                 มูลนิธิ ฯ  รับบริจาคทรัพย์และสิ่งของต่างๆ  ทั้งของใหม่และมือสอง จากผู้มีอุปการะคุณ ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีน้ำใจดีทั่วไป  ซึ่งบางอย่างที่ท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  เพื่อนำไปช่วยเหลือ แบ่งปันแก่ครอบครัวผู้ซึ่งตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เดือดร้อน  และครอบครัว  หรือผู้ประสบภัยต่างๆ  เช่น  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง หมอน เสื่อ ยารักษาโรค  อาหาร  และข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้จำเป็นทั่วไปอื่นๆ เพื่อยังชีพ   บรรเทาความทุกข์ร้อนและให้ชีวิตมีความหวัง  ให้มีกำลังใจ การช่วยเหลือแบ่งปันผ่านผู้ด้อยโอกาสและเดือดร้อนทั้งโดยตรง และ/หรือผ่านองค์กรเครือข่าย   ซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ราย 
 

Powered by MakeWebEasy.com