Corporate social responsibility (CSR) & Volunteer

13709 Views  | 

Corporate social responsibility (CSR) & Volunteer

                มูลนิธิ ฟอร์เด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก-เยาวชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้หนังสือ  การเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับชีวิต เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ช่วยเพิ่มต้นทุนให้กับชีวิต   ผ่านกิจกรรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยกิจกรรมจะได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากโครงการการบำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน การร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR.) อย่างเกิ้อกูลเอื้อเฟือเผื่อแผ่ซึงกันและกัน ทางสังคมในมิติต่าง ๆ  โดยเฉพาะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ ด้านจิตวิญญาณของผู้คน ด้านความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ และจิตสำนึกต่อส่วนรวม  
 
               กิจกรรมโครงการที่สามารถทำได้  เช่น  ห้องสมุด  ค่ายเด็กและเยาวชน  ทัศนศึกษา นันทนาการ สันทนาการ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเด็ก ครอบครัวและชุมชน การแบ่งปันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก-เยาวชน และการให้กำลังใจแก่เด็ก-เยาวชน ครอบครัว   ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทั้งรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้มีการพัฒนาต่อไป  เช่น
            - กองทุนมอนซานโต้สากล    ผ่านโครงการห้องสมุด...เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
            - Target Foundation           ผ่านโครงการ 2012 Target Community Celebration. 
          - General Mills Foundation  ผ่านโครงการ Think Global Volunteer Local, FORDEC Foundation Thailand
           -  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผ่านโครงการเอ็กซิม...ฟอร์เด็ก...เพื่อน้องตัวเล็กและผู้ยากไร้
              พลังเพียงหนึ่งสมองและสองมือ  จากท่านทั้งหลาย   สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมได้  ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ และ/หรือ เข้าร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯ  ผ่านโครงกร CSR.ของหน่วยงานของท่าน    
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy