ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้

7926 Views  | 

ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้

 

                การส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัว   ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก  แต่รู้จักทำมาหากิน  ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยการให้ทุนยืมและ/หรือ สงเคราะห์ทุนเพื่อนำไปลงทุน ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและสามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้    เช่น  การลงทุนการขายอาหารคาวหวาน  การรับซื้อ/เก็บของเก่าขาย  การงานอาชีพเย็บปักถักร้อย จักรสาน เย็บผ้า การเพาะเห็ด การนวดแผนไทย การประดิษฐ์ เสริมสวยและตัดผม และอื่น ๆ 

               ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง สตรี ผู้สูงอายุและชุมชน ทำให้ครอบครัว ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

Powered by MakeWebEasy.com